Kvalitet i sertifikati 

Pekara Sunce zasniva svoje poslovanje na snabdijevanju potrošača pekarskim i poslastičarskim proizvodima visokog kvaliteta, uvijek sa težnjom da zadovoljimo sve zahtjeve potrošača u pogledu kvaliteta proizvoda, načina pakovanja i dostave naših proizvoda.

Uvijek i bez kompromisa vodimo računa o zdravstvenoj ispravnosti naših proizvoda što je i obaveza svih zaposlenih u našem preduzeću.

U skladu sa našom vizijom da budemo sinonim za porodično preduzećekoje stalno postavlja više standarde, u proizvodnji pekarsko-poslastičarskih proizvoda prepoznatljivih po kvalitetu, visokom stepenu higijene u svim fazama realizacije proizvoda ali i kvalitetu života svih zaposlenih radnika našeg preduzeća mi smo pristupili implementaciji standarda ISO 9001:2008 i standarda ISO22000:2005 i HACCP principa u našem poslovanju.

Tokom 2011 godine naše preduzeće je u saradnji sa renomiranom konsultantstkom kućom ABC Project Banja Luka uspješno izvršilo implementaciju standarda ISO9001:2008, ISO22000:2005 i HACCP principa i certificirano od strane austrijskog certifikacijskog tijela Quality Austria.

Standard ISO9001:2008 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje kompanija mora da ispuni kako bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Ovaj sistem čine jasno definisana organizaciona struktura, odgovornosti pojedinih subjekata u kompaniji, procesi i resursi potrebni za upravljanje kompanijom.

Standard ISO22000:2005 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja bezbjednošću hrane koji su priznati širom svijeta i koji harmonizuju ključne zahtjeve različitih standarda vezanih za zdravstvenu bezbjednost hrane u različitim zemljama, regionima i različitim vrstama hrane. 

Primjer komuniciranja u lancu proizvodnje hrane:

Osnovne prednosi implementiranog sistema upravljanja bezbjednošću hrane su: povećanje bezbjednosti hrane, povećanje nivoa kvaliteta proizvoda, jačanje zaštite i povjerenja potrošača kao i uspostavljanje interaktivnog odnosa sa potrošačima.

Primjena HACCP principa omogućava preventivan pristup u sprečavanju nastanka neželjenih situacija u pogledu bezbjednosti hrane. Primjena HACCP principa predstavlja zakonsku obavezu za sve subjekte u poslovanju sa hranom u Bosni i Hercegovini, zemljama u okruženju i Evropskoj uniji. 

Opšti primjer upravljanja sistemom bezbjednosti hrane:
HACCP koncept se zasniva na sledećem:
Identifikaciji svih mogućih opasnosti u svim fazama proizvodnje i distribucije proizvoda
Definisanju mjera za njihovu prevenciju i kontrolu
Obezbjeđenjem da te mjere budu efikasno sprovedene
DESIGNED AND DEVELOPED BY: LINK (web) STUDIO